Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ustanawia się na mocy art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344.).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej i serwisu internetowego. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich klientów i interesantów.
 3. Usługa świadczona jest przez Społeczny Biznes.pl Spółka z o.o. non profit, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772701, REGON 382625764, NIP 5562780164 – dalej Usługodawca).
 4. Produkty umieszczone w serwisie społecznościowym facebook lub na stronie w zakładce „oferty” mają charakter tylko i wyłącznie prezentacyjny. Wszystkie te produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy odpłatnie usługę dostawy i zaprojektowania produktów służących do nalewania wina, opakowań oraz innych tego typu akcesoriów.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy nieodpłatną usługę polegającą na doradztwie oraz wycenie produktów.

Warunki składania zamówień

 1. Usługodawca świadczy usługi takie jak doradztwo, wycena oraz realizacja zamówień tylko i wyłącznie poprzez kontakt mailowy z adresu kontakt@dropstop.org.pl lub pochodnych adresów pocztowych odpowiednich dla domeny *@dropstop.org.pl (w wyjątkowych sytuacjach spolecznybiznes.pl@gmail.com).
 2. Po wstępnym ustaleniu przygotowywana jest i wyceniana indywidualnie oferta, której ceny podane są w € i są cenami netto.
 3. Jeżeli dostawa zamówienia realizowana jest do więcej niż jednego adresu należy o tym poinformować Usługodawcę przed wyceną aby doliczyć dodatkowe koszty wysyłki.
 4. Po akceptacji wyceny wystawiana jest faktura proforma a z dniem jej wystawienia oferta jest przeliczana na PLN oraz dodany podatek VAT.
 5. Istnieje możliwość płatności w €, o czym należy poinformować Usługodawcę przed wystawieniem faktury proforma.
 6. Po zaksięgowaniu wpłaty przesyłany jest końcowy projekt do Usługobiorcy (print proof), gdzie wymagana jest akceptacja i złożenie czytelnego podpisu. Dopiero gdy oba warunki zostaną zaakceptowane, zamówienie zostanie przekazane do realizacji.
 7. Termin dostawy zamówienia nie powinien przekraczać 28 dni roboczych od przekazania go do realizacji (spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 6), jednak Usługodawca zastrzega sobie prawo do jego wydłużenia w przypadku dużych zamówień.

Rezygnacja z zamówienia

 1. Odwołanie realizacji zamówienia może nastąpić jedynie w formie elektronicznej oraz nie później niż przed finalną akceptacją i przekazaniem zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku złożenia prawidłowej rezygnacji z zamówienia i potwierdzeniu jej przyjęcia przez Usługodawcę, Usługobiorcy przysługuje zwrot całościowy wpłaconych kwot, w przypadku wpłaty w €. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pomniejszonych o różnice kursowe w przypadku wpłaty w PLN.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje skierowane do Usługobiorcy powinny być zgłaszane w formie elektronicznej.
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona w sposób umożliwiający jej weryfikację.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację dokonując oceny faktów podanych przez Usługobiorcę wg. własnej oceny z uwzględnieniem zasad doświadczenia życiowego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w ww. terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie reklamującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w pkt. powyżej wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez zgłaszającego reklamację.
 5. W przypadku gdy realizowany projekt został zaakceptowany i zamówienie nie odbiega od podpisanego wzoru, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do reklamacji.
 6. W przypadku gdy realizowany projekt został zaakceptowany i zamówienie odbiega od podpisanego wzoru, Usługobiorcy przysługuje prawo do reklamacji.
 7. Decyzja Usługodawcy w zakresie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

Formy kontaktu z Usługodawcą

 1. Adres e-mail : kontakt@dropstop.org.pl.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkich Usługobiorców i Interesariuszy obowiązują przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej oraz przepisy wewnętrznego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Usługobiorcy i Interesariusze nie przestrzegający postanowień niniejszego Regulaminu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszystkie szkody i straty, w tym za wszystkie szkody i straty, osób trzecich.
 3. Dane będą wykorzystywane przez Społeczny Biznes.pl Spółka z o.o. non profit wyłącznie dla celów marketingowych i statystycznych oraz przy organizacji i realizacji usług.
 4. Wszelkie Informacje zamieszczone w treści maila oraz na mediach społecznościowych są chronione prawami autorskim i pokrewnymi. Korzystanie z treści i informacji, również we fragmentach, wymaga zgody Usługodawcy (powyższe uregulowanie nie dotyczy korzystania w ramach dozwolonego użytku).
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału usług zleconych Usługodawcy poddaje się orzecznictwu właściwych sądów powszechnych w Bydgoszczy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia w każdym czasie zmiany w treści niniejszego Regulaminu ze względu na wymagane przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zmiany dokonywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. O zmianach treści Regulaminu Usługodawca powiadamia poprzez jej zamieszczenie na mediach społecznościowych lub stronie.

Obecna wersja regulaminu obowiązuje od dnia 12.06.2022 roku.